HVRB
Secretariaat: Dhr. A.J. Deusing, Blauwe Reiger 17, 4411 EA Rilland. Email: secretarishvrb@zeelandnet.nl
SERVICEKOSTEN SERVICEKOSTEN PASSEND TOEWIJZEN PASSEND TOEWIJZEN ENERGIELABEL ENERGIELABEL ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN ZUIDWESTWONEN ZUIDWESTWONEN WMO WMO
Zeeuwse huurdersverenigingen maken zich zorgen over de nieuwe woningwet die per 1 januari 2016 is ingegaan. Door die nieuwe huurwet is het moeilijker geworden voor mensen met een lager inkomen om aan een huurwoning te komen. Huurtoeslag: Mensen met een lager inkomen en recht op huurtoeslag konden tot vorig jaar reageren op een huurwoning tot ruim 700 euro. Vanwege de nieuwe wet mogen ze alleen nog reageren op woningen met een huur tot zo'n 600 euro. Dat wordt in de nieuwe wet 'passend toewijzen' genoemd. Betalingsproblemen: De nieuwe wet is bedoeld om huishoudens een woning toe te wijzen die aansluit bij hun inkomen. Het moet voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen, maar vooral dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. Door nieuwe regelgeving van de overheid kunnen mensen met een lager inkomen sinds dit jaar alleen nog reageren op sociale huurwoningen met een prijs tot zo'n 600 euro per maand. Voorheen was dat op woningen met een huurprijs tot ruim 700 euro per maand. Zeeland telt ruim 42.000 huurwoningen. Omroep Zeeland heeft alles op een rijtje gezet op welke manier de grootste Zeeuwse woningcorporaties omgaan met het zogenoemd passend toewijzen' van huurwoningen: R&B wonen, 4300 woningen in de gemeenten Borsele en Reimerswaal: "Voor seniorenwoningen worden niet standaard de huren verlaagd, maar komt er wel een korting voor mensen die recht op huurtoeslag hebben. Dubbele huurprijzen dus naar gelang van inkomen. Met deze maatregelen denken wij 75 procent van de woningen passend te kunnen toewijzen. Verder wordt afgewacht hoe het verloopt en of we niet met duurdere huurwoningen blijven zitten." Woongoed Middelburg, 6500 woningen: "De grootste verandering is dat mensen met een hoger inkomen niet meer kunnen reageren op goedkopere huurwoningen, zodat die echt beschikbaar blijven voor de doelgroep. Verder wachten wij af." l'Escaut woonservice, 6150 woningen in Vlissingen: "Wij verwachten dat woningen met een hogere huur moeilijker te verhuren zijn. De exacte impact moet blijken, maar de kans op onbalans is groot. De corporaties moeten de rekening betalen van het feit dat het Rijk minder huurtoeslag wil uitkeren. Vroeger kenden we een sociaal gestuurd systeem, nu financieel gestuurd, een slechte ontwikkeling. Wij nemen op dit moment geen maatregelen. Wel zal l'Escaut bij nieuwbouwwoningen meer van de eigen reserves moeten inzetten, om de huurprijs rond de 600 euro te kunnen maken om het verhuurbaar te houden." RWS, Goes, 6400 woningen op de Bevelanden: "Wij gaan niet met variabele huurprijzen werken. RWS heeft namelijk voldoende woningen voor mensen die in aanmerking komen voor huurtoeslag. 86 procent van onze vrij gekomen woningen zijn voor hen beschikbaar. De overige woningen zijn met name nieuwbouwwoningen gerealiseerd na 2002. Lees ook: Passend toewijzen R&B Wonen. HUURDERS IN DE KNEL. Bijna alle woningcorporaties hebben hun beleid aangepast om te zorgen dat mensen met lage inkomens de goedkoopste woningen krijgen (passend toewijzen). Dat blijkt uit een enquête van Aedes onder 158 corporaties. Ondanks hun inspanningen zien zij dat sommige huurders in de knel komen, zoals ouderen die naar een betaalbare zorgwoning willen. Ook zien corporaties negatieve effecten voor de leefbaarheid in wijken. Vrijwel alle corporaties wijzigden hun huur-, toewijzings- of voorraadbeleid om te voldoen aan de norm voor passend toewijzen. Zo verlaagde tweederde van de corporaties de huren of streefhuren. Verder kunnen mensen met lagere inkomens bij een groot deel van de corporaties niet meer reageren op woningen boven de aftoppingsgrenzen (zo’n 600 euro) en mensen met een hoger inkomen niet meer op woningen onder de aftoppingsgrens. Bij nieuwbouw richten corporaties zich op goedkopere huizen. Betaalbare woningen Woningcorporaties moeten sinds 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de passendheidsnorm. Aan minstens 95 procent van de huishoudens die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag, moeten zij een woning onder de aftoppingsgrenzen toewijzen. Het idee hierachter is dat huurders, vooral die met een laag inkomen, een woning krijgen met een huur die past bij het inkomen. Bewoners hoeven dan minder aanspraak te maken op huurtoeslag en betaalbaarheidsproblemen doen zich minder snel voor. Dat is positief, betaalbaarheid is een belangrijk speerpunt van corporaties en in de Woonagenda   staat dat zij hier extra in gaan investeren. Maar passend toewijzen heeft ook nadelen, merken de respondenten. In de knel Drie van de vier corporaties maakt gedeeltelijk of volledig gebruik van de mogelijkheid om bij 5 procent van de toewijzingen af te wijken van de passendheidsnorm. Dat doen zij om huurders te helpen waarvoor anders geen geschikte woning beschikbaar is. Desondanks zien zij dat groepen huurders in de knel komen. Bijvoorbeeld mensen die een zorgwoning nodig hebben. De huur van die woningen is meestal wat hoger door de extra voorzieningen en aanpassingen. 40 procent van de corporaties zegt onvoldoende zorgwoningen onder de aftoppingsgrens te kunnen realiseren. Aedes gaf dit al meerdere keren aan bij de minister en stuurde 29 mei 2017 een brief   aan   de   Tweede   Kamer om de negatieve effecten van het passend toewijzen onder de aandacht te brengen. Ook geeft 40 procent van de corporaties aan dat ze onvoldoende duurzame woningen onder de aftoppingsgrenzen kunnen realiseren. Aedes pleitte er daarom al vaker voor om bij passend toewijzen niet naar de kale huur, maar naar de totale woonlasten te kijken. Effecten op leefbaarheid en segregatie 60 procent van de corporaties ziet of verwacht negatieve effecten van het passend toewijzen op leefbaarheid of segregatie, blijkt uit de enquête. Eerder spraken Aedes en corporatie Vivare (Arnhem) hierover hun zorgen uit in een opinie in Trouw. Goedkopere sociale huurwoningen moeten grotendeels voor mensen met de laagste inkomens worden gereserveerd. In combinatie met de instroom van statushouders en het langer zelfstandig wonen van ouderen en verwarde personen werken de strenge regels segregatie in de hand. Hierdoor komen te veel kwetsbare huishoudens bij elkaar wonen. Corporaties willen meer ruimte voor lokaal maatwerk zodat ze dit in samenwerking met andere partijen kunnen aanpakken.
SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN
HUURDERSVERENIGING REIMERSWAAL EN BORSELE