HVRB
Secretariaat: Dhr. A.J. Deusing, Blauwe Reiger 17, 4411 EA Rilland. Email: secretarishvrb@zeelandnet.nl
Huur betalen en -achterstand. U heeft met R&B Wonen een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht de huur op tijd te betalen. R&B Wonen voert een incassobeleid, dat erop gericht is het hoog oplopen van huurachterstand te voorkomen. U ontvangt daarom bij te late betaling al snel een aanmaning. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u de huur niet op tijd kunt betalen. Neem in dat geval tijdig contact op met de medewerker Klant & Omgeving, zodat wij gezamenlijk een passende oplossing kunnen bepalen. Dit kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn. Betalingsregeling: problemen voorkomen We kunnen een betalingsregeling met u treffen, zodat u voorkomt dat de achterstand te hoog oploopt of dat R&B Wonen een deurwaarder moet inschakelen. De betalingsregeling houdt in dat u over een periode van maximaal 6 maanden elke maand een extra bedrag, naast de maandelijkse huur, aflost om zo de achterstand in te lopen. Om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling, kunt u contact opnemen met de medewerker Klant & Omgeving. Een betalingsregeling is kosteloos en uw privacy is gewaarborgd. Als financieel "rondkomen" iedere maand opnieuw niet lukt, is het treffen van een betalingsregeling waarschijnlijk niet voldoende. Misschien heeft u recht op huurtoeslag? (bereken dit op www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/ ). Ook kan het zo zijn dat u bij SMWO Woonherkansen terecht kunt voor hulp bij budgettering of een eventuele schuldsanering. De woon(her)kansen-medewerker coördineert alle hulpverlening, die de huurder nodig heeft ( www.smwo.nl ). Wanneer u niet (meer) in staat bent uw financiën te beheren, kan een bewindvoerder uitkomst bieden. Uit SMWO: ( S tichting M aatschappelijk W erk & welzijn O osterschelde regio) Mensen raken soms zo verstrikt in de moeilijkheden dat ze er alleen niet uitkomen. Schulden stapelen zich op, de relatie is (bijna) stuk en huisuitzetting dreigt. In dat geval is er nog een laatste kans: Woon(her)kansen. Met de begeleiding van de maatschappelijk werkers van Woon(her)kansen gaat u de problemen aanpakken.   Herkent u zich in een van deze situaties:  U hebt langere tijd uw huur niet betaald en geen stappen ondernomen richting schuldhulpverlening. Uw schuldhulpverleningstraject is vastgelopen Uw woongedrag zorgt voor overlast, waardoor u uit uw woning gezet kan worden. U hebt moeite om voor u zelf te zorgen en hulp nodig om zelfstandig te blijven wonen. U kunt dan aangemeld worden voor Woon(her)kansen. De aanmelding gebeurt door een medewerker van uw woningcorporatie of een andere hulpverlenende instantie. Na overleg met u melden zij u aan bij Woon(her) kansen.   De begeleiding In het eerste gesprek worden uw problemen geïnventariseerd. Daarna wordt gekeken welke hulp u nodig hebt en met welke andere instanties  we deze hulp gaan geven. Dit alles met als doel om (eventuele) problemen in de toekomst te kunnen voorkomen. Met de woningcorporatie worden afspraken gemaakt onder welke voorwaarden u een laatste kans krijgt. In dat geval krijgt u een nieuw huurcontract. Dat contract is het uitgangspunt voor de begeleiding.   Met de onderstaande organisatie werken we samen in Woon(her)kansen: * Woningcorporaties R&B Wonen * Gemeenten in de Oosterschelderegio: Borsele
HUURSCHULD HUURSCHULD ACHTERSTAND ACHTERSTAND NIEUWS vd OVERHEID NIEUWS vd OVERHEID ARCHIEF ARCHIEF
HUURDERSVERENIGING REIMERSWAAL EN BORSELE